ראשי תקנון

תקנון

 


קוד אתי של לי אופיס (ע.א) בע"מ


1. מבוא

א. לי אופיס (ע.א) בע"מ ח"פ מס' 515174571 מרח' יצחק רגר 104 באר שבע להלן - "החברה") כתובת האתר http://leeoffice.co.il כתובת דואר אלקטרוני [email protected]  היא המפעילה של האתר.

 

ב. מטרת האתר, באמצעות הקוד האתי המפורט להלן, לספק ללקוחות החברה מידע על החברה, על הדרכים על פיהן ניתן ליצור קשר עם החברה, אופן ההגעה למקום/מות עסקה/יה, מידע על הטובין הנמכרים במקום/מות עסקה/יה / שירותי החברה הניתן/נים במקום/מות עסקה/יה, הטובין / שירות הניתן/נים לרכישה דרך האתר (מכירה מרחוק), מחירי הטובין / השירות, על טובין / שירות במחירי מבצע, ואספקת הטובין / השירות שנרכש בכפיפות לזמינותם במלאי, או על נתינתם, ועל אופן התנהגותה העסקית של החברה.  


ג. התחייבויות החברה כלפי מי שמשתמש באתר הן בכפיפות להצהרות להוראות ולתנאים המפורטים בקוד האתי.


ד. כל מי שמשתמש באתר זה ופועל באמצעותו מצהיר שקרא את האמור בקוד האתי הזה, ומתחייב לקבל על עצמו לפעול על פי הכללים החלים על השימוש באתר המפורטים בקוד האתי, ומסכים לתחולת הוראות הקוד האתי על השימוש באתר, ועל רכישת הטובין / השירות באמצעות האתר. המשתמש מצהיר ומתחייב כי בעצם התקשרותו עם החברה באמצעות האתר שלא יהיו לו, או למי מטעמו, כל טענה או דרישה או תביעה נגד החברה, או נגד מי מטעמה, מלבד טענות שעניינן הפרת התחייבויות החברה כלפיו על פי הקבוע בקוד האתי. הסכמת המשתמש באתר לאמור בתנאיו תסומן במשבצת המתאימה בעת מסירת פרטיו כאמור בהוראות סעיף 5 ב' (1) להלן.


ה. השימוש באתר עלפי הקוד האתי הוא לצורכי החברה ולקוחותיה בלבד. כל הזכויות בשימוש באתר ובתוכן הקוד האתי שמורות לחברה, ולעו"ד בנימין אדר שהעניק לחברה את זכות השימוש בקוד האתי הזה. אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לשמור במאגר מידע, או בכל אמצעי אלקטרוני את תוכנו של הקוד האתי כולו או חלקו. הפרת הוראה זו תקנה לחברה או לעו"ד בנימין אדר לפעול נגד המפר ולנקוט נגדו בכל הצעדים המשפטיים המוקנים להם על פי כל דין בכדי לשמור על זכויותיהם.


2. התנהגות עסקית

א. החברה מחויבת כלפי ספקיה, כלפי נותני השירותים שלה, כלפי לקוחותיה, וכלפי כל אדם אחר שיהיה לו קשר איתה (וכל אלה יכונו להלן – "צדדים שלישיים") לנהוג איתם בהגינות.


ב. החברה תפעל על פי כללים של התנהגות עסקית נאותה, שהוראותיהם יחולו על כל נושאי משרה בה ועל עובדיה (ואלה יכונו להלן – "נציגי החברה"). נציגי החברה מחויבים לפעול הן כלפי החברה, הן כלפי צדדים שלישיים, והן בינם לבין עצמם על פי הכללים המפורטים בקוד האתי.


ג. כללי ההתנהגות העסקית תחייב את נציגי החברה, בין היתר: להתנהגות על פי הוראות הדין; לציית להוראות הדין; להימנע, בין במעשה או במחדל, מביצוע עבירות, או להפר את הוראות הדין; להתנהגות ישרה ואתית על פי הנהוג והמקובל; להימנע ולמנוע ניגוד עניינים בין האינטרסים של החברה לבין האינטרסים האישיים שלהם; בעת פרסום או מתן הודעות מטעם החברה יינתן בפרסום או בהודעות גילוי נאות, ויחול איסור מוחלט על הכללת פרט מטעה בפרסום או בהודעות.


3. קיום קשרים עם צדדים שלישיים

א. בקשריה של החברה עם ספקיה, או עם נותני השירותים שלה, או עם כל אדם אחר שיהיה לו קשר עם החברה, מחויבים נציגי החברה לפעול ביושר ובהגינות. ההחלטה בדבר בחירת החברה להתקשרות  עם ספקיה או עם נותני השירותים שלה או עם כל אדם אחר שיהיה לו קשר עם החברה חייבת להתקבל תמיד על בסיס עסקי, על פי אמות מידה אובייקטיביות ושיקולים ענייניים, כגון השוואת מחירים, איכות המוצרים או השירותים וזמינותם, ואשר ישקפו את טובת החברה  ואת טובת לקוחותיה.


ב. בקשריה עם לקוחותיה מתחייבת החברה כי נציגי החברה יפעלו כלפי הלקוחות בכבוד, ביושר ובהגינות, יפגינו התנהגות עסקית נאותה תוך מתן שירות אדיב, יעיל ומקצועי, יבררו את צורכי הלקוחות, וישתדלו לתת מענה הולם לבקשותיהם, ישיבו לשאלותיהם של הלקוחות,  ויגלו ללקוחות כל מידע רלבנטי, ולא יסתירו מהם שום מידע רלבנטי.


4. מחויבויותיהם של נציגי החברה

א. נציגי החברה מתחייבים להגיע למקום העבודה בזמן, בשעות הפעילות שהנהלת החברה תקבע, בלבוש הולם נקי ומסודר על פי ההנחיות שהנהלת החברה תורה, ככל שתורה, ובמצב שיאפשר להם לעבוד במלוא הריכוז, היעילות והתפוקה.


ב. נציגי החברה יימנעו בדרך קבע מלקיים עם חברות או עם גופים עסקיים המתחרים בעסקי החברה, קשרי עבודה או קשרים עסקיים מכל סוג שהוא. ואולם, קשרים עסקיים שגרתיים, מזדמנים חד-פעמיים, ואפילו במספר פעמים רב, שדרכם של  צרכנים או של מבקשי שירות לעשותם עם גופים כאמור, או לקבל מהם, לא יהוו הפרה של הוראות סעיף זה.


ג. נציגי החברה  מתחייבים לפעול באופן שמעשיהם או מחדליהם לא יפגעו בחברה או בתפקודם בחברה, ולא ייצרו ניגוד אינטרסים בינם לבין החברה, או שהתנהגותם המקצועית או האתית עלולה לגרום נזק לחברה או ללקוחותיה.


ד. נציגי החברה מתחייבים שלא לנצל את מעמדם בחברה מכוח תפקידם בה, או את הקשרים שנוצרו להם בשל כך, בכדי לקדם את ענייניהם האישיים, אפילו אם לא יהיה בכך בכדי לפגוע בעסקי החברה.


ה. במסגרת תפקידם נציגי החברה יימנעו מלקבל מצד שלישי כלשהו טובת הנאה משום סוג שהוא, אלא אם המדובר בקבלת מוצרים המיועדים לקידום מכירות של הצד השלישי, או דוגמאות שאינן מסחריות, ובכל מקרה שווים לא יעלה על 50 (חמישים) ₪.


ו. נציגי החברה מחויבים כלפי החברה וכלפי הצדדים השלישיים לשמור בסוד כל מידע שהגיע אליהם במסגרת תפקידם בחברה הנוגע לעסקי החברה או לעסקי הצדדים השלישיים, אלא אם גילוי הסוד הינו חובה המוטלת עליהם מכוח הוראות הדין.  


5. הרשמה לאתר ותנאי קבלה לשימוש בו

א. בכפיפות לאמור בס"ק ב' להלן, החברה תאפשר לכל לאדם, ובלבד שגילו עולה על 18 שנה, או לכל גוף משפטי הרשום בישראל ופועל באמצעות המורשים לחתום בשמו (להלן - "התאגיד"), להתקשר עמה באמצעות האתר, ולרכוש ממנה טובין / שירות, מאלה שצוינו במפורש באתר כטובין / כשירות המוצע לרכישה באמצעות האתר.


ב. (1) אדם או תאגיד כאמור לעיל המעוניין ברכישת טובין / שירות (להלן – "המבקש") חייב תחילה להירשם באתר החברה. לצורך הרישום ימסור המבקש לחברה באמצעות האתר על פי העניין את הפרטים הבאים: שמו הפרטי, שם משפחתו, שם התאגיד, מס' תעודת הזהות / דרכון, מס' התאגיד, הצהרה שגילו עולה על 18 שנה, סוג התאגיד, שמות המורשים לפעול בשם התאגיד ומספרי זהותם, כתובתו בישראל, כתובת הדואר האלקטרוני שלו, מס' הטלפון, ושם משתמש, וכן הצהרה כי קרא את האמור בהצהרות בהוראות ובתנאים המפורטים בקוד האתי, ומסכים לפעול על פיהם.


(2) החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה, ובלי צורך לנמק את החלטתה, למנוע מהמבקש מלהשתתף ברכישת טובין / שירות באתר, בין היתר מכל אחת מהסיבות האמורות:

(אא) המבקש פעל בניגוד להוראות הדין, או שהיפר את הוראות הדין;

(בב) המבקש פעל, או שלא קיים, או שהיפר את האמור בקוד האתי;

(גג) המבקש מסר בעת בקשתו להירשם כאמור בס"ק (1) לעיל פרטים שאינם נכונים;

(דד) המבקש פעל באופן העלול לפגוע בחברה או בשמה הטוב או בפעילות התקינה של האתר;

(הה) רכישת הטובין / השירותים נעשתה למטרות מסחריות;

(וו) בקשה קודמת של המבקש להירשם לאתר נדחתה, או שהחברה החליטה למחוק את המבקש מרשימת מי שרשאים להשתמש באתר.


ג. (1) עם קבלת הפרטים האמורים בס"ק ב' (1) לעיל תחליט החברה האם לקבל את המבקש כלקוח או לסרב לקבלו. החליטה החברה לקבל את המבקש כלקוח, או שלא סירבה לבקשתו, או שלא מחקה אותו מרשימת מי שרשאים להשתמש באתר, ירשם המבקש ברשימת לקוחות החברה הרשאים להשתמש באתר, והוא יחשב כלקוח של החברה (להלן – "הלקוח")


(2) סירבה החברה לקבל את המבקש כלקוח, או שהחליטה למחוק אותו מרשימת מי שרשאים להשתמש באתר, תודיע לו על כך בהודעה מתאימה על צג המחשב שלו כי בקשתו להירשם כלקוח נדחתה, או שנמחק מרשימת הרשאים להשתמש באתר.


(3) קיבלה החברה את המבקש כלקוח תשלח לו לדואר האלקטרוני שמסר סיסמא זמנית, שאותה יוכל לשנות כרצונו. הסיסמא כפי שהלקוח שינה אותה, או כפי שתשונה מדי פעם בפעם (להלן – "הסיסמה הקבועה") תשמש את הלקוח לצורך התקשרותו עם החברה.


ד. ההרשמה לאתר החברה תהווה אישור מטעם הלקוח להיכלל ברשימת לקוחותיה של החברה, ותאפשר לחברה לשלוח לו מידע וחומר פרסומי אחר בדיוור ישיר, אלא אם הלקוח ציין במהלך תהליך רישום בקשתו להירשם כלקוח, או במועד מאוחר יותר, בהודעה שתימסר לחברה, כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה של הדיוור הישיר.


ה. החברה מתחייבת כי פרטיו של הלקוח כפי שנמסרו לה, על פי האמור בהוראות האתר והקוד האתי, ישמשו את צרכי החברה בלבד לשם מילוי התחייבויותיה כלפי הלקוח. פרטי הלקוח האמורים יישארו ברשותה הבלעדית של החברה, ולא יועברו לשום גורם מחוץ לחברה, אלא אם העברה כאמור מחויבת על פי הוראות הדין.


6. הטובין / השירות המוצעים באתר

א. באתר זה תציג החברה את הטובין / השירות שאותם ניתן יהיה לרכוש באמצעות האתר. אין החברה מתחייבת להציג באתר זה את כל מגוון הטובין / השירות המוצעים למכירה בחנויותיה ובנקודות מכירה אחרות שמקומן יפורסם באתר (להלן – "נקודות המכירה").


ב. מגוון הטובין / השירות שהחברה תציע למכירה באתר זה, וכן סוגי הטובין / השירות, הכמויות המוצעות למכירה, המחיר, תנאי התשלום עבורם וכיו"ב מסורים לשיקול דעתה המוחלט. החברה תוכל להוסיף או לגרוע טובין / שירות, ולשנות בכל עת, כפי שתמצא לנכון, את סוגי הטובין / השירות, את הכמויות, את המחיר, את תנאי הרכישה, את תנאי התשלום עבורם וכיו"ב. הודעה בעניין זה תתפרסם באתר.


ג. במקרה שטובין / ששירות יהיה חסר במלאי, או שיהיה בלתי זמין, תודיע החברה על כך בהודעה שתתפרסם באתר בסמוך למועד שבו לא ניתן יהיה לספק את הטובין / השירות.  חובה זו לא תחול במקרה שבמועד נתון עודף ביקוש לטובין / לשירות גרם לחוסר במלאי או לאי זמינותו. במקרה זה תימסר ללקוח הודעה לצג המחשב שלו כי הליך עסקת הרכישה של הטובין / השירות הסתיים, והלקוח לא יידרש למסור לחברה את פרטי כרטיס האשראי שלו, שכן העסקה כלל לא תכנס לתוקף.


7. האחריות לטיב הטובין / לאיכות השירות

א. החברה תפרסם באתר לגבי כל טובין / שירות מפרט שיכלול את הפרטים הבאים: שם הטובין / השירות;  תיאור הטובין / שירות; דגם הטובין /תוכן השירות; פרטי יצרן הטובין / נותן השירות כתובותיהם מספרי הטלפון ופרטים מזהים אחרים.


ב. החברה תאפשר לכל לקוח בטרם ביצוע העסקה על פי האמור בתנאי האתר לבדוק את הטובין / השירות  בנקודות המכירה.


ג. היה ויצרן הטובין / נותן השירות אינם החברה תהיה האחריות למועד האספקה / מועד מתן השירות, לטיב הטובין על היצרן /  האחריות לאיכות השירות על נותן השירות, על פי תנאי תעודת האחריות שיספק יצרן הטובין / נותן השירות.

 

ד. הרוכש באתר זה טובין / שירות שאינו של החברה מצהיר שידוע לו, והוא מסכים לכך כי האחריות לטיב הטובין / לאיכות השירות שרכש היא על היצרן / ספק השירות בלבד, והוא פוטר את החברה מכל אחריות לטובין / לשירות שרכש, ומוותר על כל עילה לתביעה נגד החברה, או מי מטעמה, בגין פגם בטובין / באיכות השירות.

 

8. רכישת הטובין / שירות באמצעות האתר

א. לאחר שרישום הלקוח אושר, דהיינו רישומו כלקוח לא נדחה כאמור בסעיף 5 ג' (2) לעיל, יהיה הלקוח, המעוניין בטובין / שירות מאלה שהחברה מציעה באתר, רשאי לפעול על פי ההנחיות המפורטות באתר ובקוד האתי.


ב. (1) בתום בחירת הטובין / השירות וקביעת המחיר הסופי על כל מרכיביו של הטובין / השירות שנבחר  על פי התנאים הקבועים באתר, יתבקש הלקוח להמציא לחברה את פרטי כרטיס האשראי שלו, ובלבד שהחברה שהנפיקה את כרטיס האשראי שלו היא חברה הפועלת כדין בישראל (להלן – "חברת האשראי"), ואת מספר התשלומים על פיהם יחויב חשבונו אצל החברת האשראי.  


(2) החברה מצהירה, והלקוח מאשר שידוע לו, שאבטחת המידע הנמסר לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחת מידע SSL  הנהוגה ומקובלת באתרי מסחר אלקטרוני, וכן באמצעות הסיסמה הקבועה שהלקוח אימץ לעצמו כאמור בסעיף 5 ג' (3) לעיל.


(3) עם קבלת הפרטים האמורים בס"ק (1) לעיל החברה תבדוק את תקפות עסקת האשראי מול חברת האשראי, ויחול אחד מהדברים האמורים להלן:


(אא) אישרה חברת האשראי את תקפות עסקת האשראי תשלח החברה ללקוח הודעה מתאימה על צג המחשב שלו כי רכישת הטובין / השירות אושרה, וכן תשלח לדואר האלקטרוני של הלקוח חשבונית מס. משלוח ההודעות כאמור פירושו כי רכישת הטובין / השירות הושלמה, ובין הלקוח לחברה נקשר הסכם מחייב על פי האמור בהוראות המפורטות באתר ועל פי הדין. במקרה זה יהיה הלקוח זכאי לקבל את הטובין / השירות שרכש, על פי התנאים  וההוראות שנקבעו באתר לגבי הטובין / השירות שנרכש.


(בב) סירבה חברת האשראי לאשר את תקפות עסקת האשראי תשלח החברה ללקוח הודעה על צג המחשב שלו בדבר סירוב חברת האשראי,  וכי העסקה לרכישת הטובין / השירות לא נכנסה לתוקף.


9. עסקות מכר טובין/ שירות במבצע

א. החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע בנקודות המכירה שלה ו/או באתר זה מכירת טובין / שירות בתנאים מיוחדים (להלן - "תנאי מבצע"), וגם להפסיק בכל עת את מכירת הטובין / השירות על פי תנאי המבצע.


ב. תנאי המבצע יפורסמו בנקודות המכירה ובאתר זה, ויחולו על מכירת טובין / שירות על פי התנאים הכללים וההוראות שהחברה תפרסם מדי פעם לפעם לגבי כל מכירת טובין / שירות בתנאי המבצע.


ג. כל עוד תנאי המבצע יהיו בתוקפם מתחייבת החברה, בכפיפות לאמור בתנאי המבצע ובתנאי האתר, למכור את הטובין / השירות בתנאי המבצע כפי שפורסמו ויהיו בתוקף בעת מכירת הטובין / השירות..


10. ביטול עסקת מכר טובין /רכישת שירות

א. הלקוח יהיה רשאי לבטל את עסקת מכר הטובין / רכישת השירות על פי הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 על תיקוניהם כפי שיהיו מדי פעם בפעם (להלן – "הוראות החוק").


ב. בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר בזה במפורש כי ההודעה על ביטול עסקת המכר /רכישת השירות צריכה להיעשות בכתב ולהגיע לחברה בתוך המועדים הקבועים בהוראות החוק.


ג. (1) במקרה שבו הטובין נשלח ללקוח למקום האספקה, והלקוח רצה לבטל את עסקת המכר,  יהיה על הלקוח להחזיר את הטובין על חשבונו לאחת מנקודות המכירה של החברה, כאשר הטובין נמצא באריזתו המקורית, בלי שנעשה בו שימוש, ללא פגיעה או נזק או קלקול, ובצרוף החשבונית או הקבלה המקורית בדבר התשלום ששילם עבורו.


(2) הוראה זו לא תחול במקרה שבו סיבת ההחזרה של הטובין הייתה כתוצאה  מפגם בטובין. במקרה זה יחולו ההוראות כפי שנקבע בתעודת האחריות של הטובין.


ד. החברה לא תסכים לביטול עסקת המכר של טובין שאריזתו נפגמה, או שהתקלקל עקב שימוש לא נכון, או שנעשתה בו התאמה על פי דרישת הלקוח.


ה. החברה לא תחליף ולא תבטל עסקת מכר של מוצרים מתכלים, דברי אוכל, מוצרי קוסמטיקה או תרופות.


ו. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, לגבות מהלקוח דמי ביטול על פי הוראות החוק.


ז. בשימוש באתר המשתמש מודע כי המוצר הונפק במיוחד על פי בקשתו, העדפותיו ונתוני ההדפסה אותם סיפק לחברה ולכן אין החברה חייבת לבצע החזר כספי במידה והמוצר הונפק ו/או סופק ללקוח.


בשימוש באתר המשתמש מודע לכך כי מחשבים בעלי מערכות הפעלה שונות עלולים ליצור שינוי בקובץ הנשלח ולכן על מנת להגן על הקובץ, תוכנו וכן הסדר בו רצוי לשלוח אותו להדפסה בגרסת PDF. במקרה בו החברה תמצא כי הטעות הינה בגין גרסאות שונות במחשבים לא יינתנו זיכויים כספיים ולא תוחלף ההזמנה.


במידה ותחול טעות בהדפסת הקובץ אותו טען המשתמש, בתמונה או במוצר המסופק ו/או הקובץ אינו תואם את דרישתו של המזמין, המוצר המסופק הינו פגום בצורה ניכרת ו/או שאינה מאפשרת את השימוש בו, החברה תהיה רשאית להחליט בנושא ובאם ימצא כי המוצר אכן פגום היא תספק ללקוח מוצר זהה חלופי. לא יינתנו זיכויים כספיים במוצרים אשר שנופקו באופן מיוחד.


11, פרשנות

א. הכותרות שבראש כל סעיף מסעיפי הקוד האתי נועדו לנוחיות בלבד, ולא ישמשו לצורך פרשנות כלשהו.


ב. מילים או מונחים האמורים בלשון יחיד או בלשון זכר יפורשו גם בלשון רבים ובלשון נקבה על פי הצורך והדבק הדברים.


ג. פרסמה החברה באתר הוראות בעניין מכירת טובין / שירות בתנאי מבצע יחולו ההוראות תנאי המבצע על מכירת הטובין / שירות בתנאי המבצע, ובמקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בהוראות הקוד האתי לבין האמור בהוראות תנאי המבצע יגברו הוראות תנאי המבצע.


ד. החברה שומרת לעצמה את הרשות לשנות ואף לבטל את הוראות הקוד האתי בכל עת, על פי שיקול דעתה המוחלט, בהודעה שתפרסם באתר. ואולם, על עסקות שנקשרו בין החברה לבין הלקוח על פי ההצהרות ההוראות והתנאים המפורטים בקוד האתי, שהיו בתוקף בעת רכישת הטובין / השירות  כאמור בהוראות סעיף 8 ג' (3) (אא) לעיל, יחולו הוראות הקוד האתי שהיו תקפות במועד האמור.


12. כתובות

כתובת החברה: כאמור בסעיף  1 א' לעיל.

כתובת הלקוח: כתובת הלקוח כפי שנמסרה לחברה עלפי הוראות סעיף 5 ב' (1) לעיל.

 

מדיניות הפצה ומשלוחים לי אופיס בע"מ

החברה מאפשרת לכם לקבל את השירותים שרכשתם באתר עד הבית.


*רכישת המוצרים אשר מוצגים באתר החברה מאפשרת לכם להזמין את מוצרינו ולקבלם עד הבית.

חברתנו מאפשרת למזמינים דרך האתר שתי אפשרויות לקבלת הסחורה-שליחות, איסוף עצמי

איסוף עצמי-  ניתן להזמין דרך האתר ולאסוף את ההזמנה מסניף החברה מדלפק קבלת הסחורה, אשר נמצא ברחוב שד יצחק רגר 104 ב"ש.

הזמנה דרך אתר החברה ואיסוף עצמי ממשרדנו אינו כרוך בתשלום נוסף.

הזמנת שליחות /פריסה גאוגרפית

אנחנו שמחים שבחרת בהזמנת מוצרינו וקבלתם ע"י שירותי ההפצה אשר חברתנו מעניקה ללקוחותיה. שירותי ההפצה מתבצעים ע"י אחד מנהגי החברה.

סבבי הפצת המשלוחים-מיד לאחר סיום הזמנת מוצרינו וביצוע תשלום תתאפשר לנוחיותכם בחירת הסבב הרצוי ושעת קבלת המשלוח.

סבבי הפצה /איסוף סחורה:

איסוף עצמי (הודעה תשלח שההזמנה מוכנה לאיסוף)

ביצוע הזמנה בין השעות 08:30 -12:00- איסוף לכל המאוחר למחרת ב- 14:00-12:00.

ביצוע הזמנה בין השעות 20:00-12:00-איסוף לכל המאוחר למחרת ב- 20:00-18:00.

*במקרה וההזמנה נשלחה מ- 20:00 בערב עד 8:30 למחרת בבוקר, תחשב כאילו נשלחה בשעות הבוקר – 8:30 -12:00 והאיסוף יהיה בהתאם.

הזמנות שנשלחות מיום חמישי לאחר השעה 16:00 ועד יום ראשון ב- 08:00 – איסוף לכל המאוחר מיום א' 18:00 עד 20:00.

* לרוב הזמנות לאיסוף עצמי יהיו מוכנות עוד באותו היום.

שעות הפתיחה של 2 הסניף:

ימים א'–ה' - 8:30 – 20:00
                ו' - 8:30 – 12:00

זמני ועלות קבלת המשלוח (שליח עד הבית)

*באר-שבע- 2-1 ימי עסקים 19.9 ש"ח- משלוח חינם בקנייה מעל 150 ש"ח.

עומר, מיתר ולהבים- 3-1 ימי עסקים 29.9 ש"ח- משלוח חינם בקנייה מעל 250 ש"ח.

**שאר חלקי הארץ- 7-2 ימי עסקים 39.9 ש"ח- משלוח חינם מעל 399 ש"ח.

 * לרוב משלוחים בבאר-שבע יצאו עוד באותו היום

+במקרה וההזמנה נשלחה מ- 20:00 בערב עד 8:30 למחרת בבוקר, תחשב כאילו נשלחה בשעות הבוקר – 8:30 -12:00 והאספקה תהיה בהתאם.

**אזורים חריגים ( בין 7-3 ימי עסקים ): יישובי רמת הגולן וגבול הצפון, יישובי בקעת הירדן, יישובים מעבר לקו הירוק, יישובי עוטף עזה, יישובי הערבה, אילת וים המלח.

*** המחירים הנ"ל מתייחסים למשלוח של עד-20 ק"ג, במקרים  של חבילות מעל 20 ק"ג  נציגנו יצרו קשר להסדר תשלום המשלוח.

מקרים מיוחדים איסוף / שליחויות

זמני איסוף/ משלוח עלולים להשתנות בחגים, מועדים מיוחדים, בעת תקופת מבצעים והנחות.

במקרים של : *משקל חבילות מעל 20 ק"ג (המוחרגים על ידי מדיניות חברות המשלוחים), חוסר מוצר במלאי, תקלות טכניות, נפילת תשתיות, כוח עליון, כמות הדפסות.

 במקרים אלו נציג מטעמנו  יצור איתך קשר על-מנת לעדכן על כל שינוי.

כללי:

*כול הזמנה אשר תוזן למערכת החברה לאחר חלון הזמנים הרשום תועבר באופן אוטומטי לחלון הסבבים הבא.

*שרותי ההפצה יינתנו בין הימים א' עד ה'.

* הזמנות אשר יכנסו לאתר החברה בימים שישי-שבת/ חגים יטופלו ביום העסקים הקרוב בחלון ההזמנות הראשון.

* חברתנו רשאית לשנות את מדניות ההפצה/איסוף קבלת הסחורה בהתאם לצרכי החברה.

 

 

הקניות
שלי

65.20
סה"כ: 0 לקופה